فرم ثبت شکایات، انتقادات و پیشنهادات

مشخصات درخواست کننده/فرم ثبت درخواست
 • 0
 • نام*
  1
 • نام خانوادگی*
  2
 • کد ملی*ده رقم را کامل وارد کنید
  3
 • شماره تماس*
  4
 • نوع ارتباط با دانشگاه*فقط یکی انتخاب کنید
  استاد
  کارمند
  دانشجو
  5
 • دانشکده/مرکز/واحد*
  6
 • شماره دانشجویی*
  7
 • تحصیلات*
  8
 • آدرس پست الکترونیکی*
  9
 • 10
 • موضوع درخواست*
  11
 • واحد یا فرد مورد اعتراض*نام و نام خانوادگی شخصی که از او شکایت دارید
  12
 • ارتباط موضوعی شکایت*
  13
 • شرح درخواست*
  14
 • آپلود فایل* فایل های خود را آپلود کنید
  15